مقالات

موضوع:
  • پروبیوتیک  پروبیوتیک

    پروبیوتیک ها که با عنوان باکتریهای مفید هم شناخته می شوند برای تعادل و عملکرددستگاه گوارش لازم هستند. پروبیوتیک ها از اتصال باکتریهای ایجاد کننده بیماری به دیواره روده جلوگیری می کنند


  • عدم تحمل لاکتوز عدم تحمل لاکتوز

    عدم تحمل لاکتوز