مشاوره و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : علیرضا ازلی
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک
 سمت : مدیر بازگانی و فروش (مستقر در دفتر تهران)
 
پست الکترونیک : azali.alireza@gmail.com
 تلفن همراه : 09121780773

                                                                                                       
  نام و نام خانوادگی: زهرا آقا نژاد                                                             نام و نام خانوادگی : فرشته محمدی
  تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع غذایی                                           تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
 سمت : مسئول فنی و رئیس فروش منطقه 2(مستقر در دفتر تهران )              سمت : رئیس فروش منطقه 1 (مستقر در دفتر تهران)
 پست الکترونیک : anzimsazan.tehran3@gmail.com                            پست الکترونیک : anzimsazan.tehran1@gmail.com  
 
تلفن همراه : 09905362193                                                                 تلفن همراه: 09015282082
              
 ارتباط با کارشناس                                                          ارتباط با کارشناس