مشاوره و پشتیبانی

  

 نام و نام خانوادگی : علیرضا ازلی
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک
 سمت : مدیر بازگانی و فروش (مستقر در دفتر تهران)
 
پست الکترونیک : azali.alireza@gmail.com
 تلفن همراه : 09121780773


                                                                                  


                                                                                                                                         نام و نام خانوادگی: زهرا آقا نژاد                                          نام و نام خانوادگی: الهه سبزه گر                                           نام  ونام خانوادگی : فرشته محمدی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع غذایی                       تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی                 تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
سمت : کارشناس ارشد فروش و تولید(مستقر در دفتر تهران )    سمت : کارشناس ارشد فروش و تولید( مستقر در دفتر مشهد)      سمت : کارشناس ارشد فروش وتولید (مستقر در دفتر تهران)
پست الکترونیک : anzimsazan.tehran3@gmail.com                پست الکترونیک :anzimsazan.mashhad1@gmail.com                 پست الکترونیک : anzimsazan.tehran1@gmail.com         
تلفن همراه : 09905362193                                              تلفن همراه : 09384188980                                                  تلفن همراه: 09015282082