مشاوره و پشتیبانی

                                                                                                            
نام و نام خانوادگی: پرویز باغبان نیکو                                                                                                                                    نام و نام خانوادگی : علیرضا ازلی
تحصیلات:  مهندس صنایع غذایی- دکترای مدیریت                                                                                                                 تحصیلات : مهندس مکانیک
سمت: مدیر عامل(مستقر در دفتر مشهد)                                                                                                                      سمت : مدیر بازگانی و فروش(مستقر در دفتر تهران)
پست الکترونیک :   parvizbaghban.nikou@gmail.com                                                                                                           پست الکترونیک : azali.alireza@gmail.com
تلفن همراه : 09154480098                                                                                                                                              تلفن همراه : 09121780773
 

                                                                                          


                                                                                                                                         نام و نام خانوادگی: زهرا آقا نژاد                                          نام و نام خانوادگی: الهه سبزه گر                                           نام  ونام خانوادگی : فرشته محمدی
تحصیلات:  لیسانس مهندسی صنایع غذایی                           تحصیلات:  فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی                       تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع غذای
سمت: کارشناس ارشد فروش و تولید(مستقر در دفتر تهران )      سمت: کارشناس ارشد فروش و تولید( مستقر در دفتر مشهد)        سمت : کارشناس ارشد فروش وتولید (مستقر در دفتر تهران)
پست الکترونیک : anzimsazan.tehran3@gmail.com                پست الکترونیک :anzimsazan.mashhad1@gmail.com                 پست الکترونیک : anzimsazan.tehran1@gmail.com         
تلفن همراه : 09905362193                                              تلفن همراه : 09384188980                                                  تلفن همراه: 09015282082