مشاوره و پشتیبانی

 
نام و نام خانوادگی: پرویز باغبان نیکو 
تحصیلات:  مهندس صنایع غذایی- دکترای مدیریت
سمت: مدیر عامل
پست الکترونیک و تلفن :   parvizbaghban.nikou@gmail.com  ،  09154480098