مشاوره و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : علیرضا ازلی
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک
 سمت : مدیر بازگانی و فروش (مستقر در دفتر تهران)
 
پست الکترونیک : azali.alireza@gmail.com
 تلفن همراه : 09121780773


                                                                                                           
    نام و نام خانوادگی: زهرا آقا نژاد                                                                           نام و نام خانوادگی : فرشته محمدی
    تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع غذایی                                                         تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
    سمت : کارشناس ارشد فروش و تولید(مستقر در دفتر تهران )                                     سمت : کارشناس ارشد فروش وتولید (مستقر در دفتر تهران)
    پست الکترونیک : anzimsazan.tehran3@gmail.com                                                  پست الکترونیک : anzimsazan.tehran1@gmail.com         
   
تلفن همراه : 09905362193                                                                               تلفن همراه: 09015282082