مشاوره و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : علیرضا ازلی
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک
 سمت : مدیر بازگانی و فروش (مستقر در دفتر تهران)
 
پست الکترونیک : azali.alireza@gmail.com
 تلفن همراه : 09121780773


 
                                                                                                      

نام و نام خانوادگی:
 زهرا آقا نژاد                                                                                                نام و نام خانوادگی : فرشته محمدی
 تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع غذایی                                                                 تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
 سمت: مسئول فنی و رئیس فروش منطقه 2(مستقر در دفتر تهران )                                       سمت: رئیس فروش منطقه 1 (مستقر در دفتر تهران)
 پست الکترونیک: anzimsazan.tehran3@gmail.com                                                           پست الکترونیک: anzimsazan.tehran1@gmail.com  
 
تلفن همراه : 09905362193                                                                                      تلفن همراه: 09015282082
              
 ارتباط با کارشناس                                                                              ارتباط با کارشناس                         
 
 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی :حمیدرضا خشگناب
 تحصیلات: مهندسی معدن
 سمت:  کارشناس فروش و مسئول CRM  (مستقر در دفتر تهران)
 پست الکترونیک: anzimsazan.tehran6@gmail.com
 تلفن همراه: 09128603263

  ارتباط با کارشناس