محصولات تراریخته چیست؟

محصولات تراریخته چیست؟
قسمت اول
محصولات تراریخته در واقع گیاهانی است که بذر آنها در آزمایشگاه دستکاری شده است و تکثیر داده شده است.هدف از این کار اصلاح بعضی از موارد تغذیه ای گیاهان و مقاومت انها در مقابل آفت، جهت استفاده کمتر از سموم است.
یکی از قدیمیترین محصولات تراریخته که بسیار موفق بوده و امروز استفاده میشود دانه روغنی کلزاست که با اصلاح ژنتیکی و تغذیه ای تبدیل به کانولا شده است.
💡در رابطه با مضرات و فواید تراریخته با ما همراه باشید «« بازگشت

تاریخ درج:1400/12/24