عوامل تلخی در پنیر

عوامل تلخی پنیر

1- دوز نامناسب رنت

2- نوع رنت

3- باکتری سایکروفیل

4- پایین بودن نمک

نکته مهم

تمامی موارد بالا با دستخوش قرار دادن پروتئین منجر به ایجاد تلخی میشه


«« بازگشت

تاریخ درج:1401/09/27