محصولات تراریخته چیست؟

 محصولات تراریخته چیست؟
محصولات تراریخته چیست؟
محصولات تراریخته در واقع گیاهانی است که بذر آنها در آزمایشگاه دستکاری شده است و تکثیر داده شده است.هدف از این کار اصلاح بعضی از موارد تغذیه ای گیاهان و مقاومت انها در مقابل آفت، جهت استفاده کمتر از سموم است.
یکی از قدیمیترین محصولات تراریخته که بسیار موفق بوده و امروز استفاده میشود دانه روغنی کلزاست که با اصلاح ژنتیکی و تغذیه ای تبدیل به کانولا شده است.
آیا این دستکاری ها برای بدن انسان ضرر  دارد؟
در رابطه با این موصوع نظرات بسیاری وجود دارد.
1.هدف از تولید محصولات تراریخته مصرف کمتر از سموم کشاورزی،تولید به صرفه و اصلاح تغذیه جامعه است بنابراین تولید این محصولات میتواند باعث بهبود روند کشاورزی شود.
2.دستکاری ژنتیکی در هر مقوله ای موفق آمیز نیست،گرچه باید جلو ورود مواد غذایی که در نتیجه عمل اوری اشتباه تولید شده اند را به بازار جامعه گرفت. اما هر چیزی غیر ممکن نیست.
3.خطر دستکاری ژنتیکی در این محصولات برای بدن فقط میتواند از این جانب باشد که ژن موادغذایی از طریق دستگاه گوارش وارد ژنوم انسان شود که در این رابطه هیچ مدرک علمی تا به حال وجود ندارد.
همان طور که گاو که همیشه علف میخورد سبز نمیشود..
4.گاها با وجود محصولات تراریخته بعضی موارد غیر تغذیه ای گیاهان حذف شده  و در واقع انها را قابل خوردن میکند. «« بازگشت

تاریخ درج:1399/12/17